Бүтээмжит түншлэл байгуулан оролцох хүсэлт гаргагчийн жишиг загварууд

No.

Түншлэлийн голлох хамтрагч байгууллага

Түншлэлийн дэд хамтрагч байгууллага

Түншлэлийн бусад хамтрагч байгууллагагууд

1 Үхэр, хонь тэжээх, бордох ААН   Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
2 Мал төхөөрөх үйлдвэр   Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
3 Мах ангилах, савлах үйлдвэр   Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
4 Малын тэжээлийн үйлдвэр   Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
5 Үхэр, хонь тэжээх, бордох ААН Их сургууль/Судалгааны байгууллага/ТББ Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
6 Мал төхөөрөх үйлдвэр Их сургууль/Судалгааны байгууллага/ТББ Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
7 Мах ангилах, савлах үйлдвэр Их сургууль/Судалгааны байгууллага/ТББ Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
8 Малын тэжээлийн үйлдвэр Их сургууль/Судалгааны байгууллага/ТББ Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
9 Мал төхөөрөх үйлдвэр Үхэр, хонь тэжээх, бордох ААН Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
10 Мах ангилах, савлах үйлдвэр Үхэр, хонь тэжээх, бордох ААН Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
11 Мах ангилах, савлах үйлдвэр Мал төхөөрөх үйлдвэр Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
12 Мах ангилах, савлах үйлдвэр Мал төхөөрөх үйлдвэр/Үхэр, хонь тэжээх, бордох ААН Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
13 Мал төхөөрөх үйлдвэр Малын тэжээлийн үйлдвэр Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
14 Сүүний үйлдвэр Сүүний ферм Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
15 Сүүний үйлдвэр Их сургууль/Судалгааны байгууллага/ТББ Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
16 Сүүний үйлдвэр   Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
17 Сүүний ферм   Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
18 Малчдын хоршоо Үйлдвэрлэгч /Их сургууль/Судалгааны байгууллага/ТББ Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
19 Малчдын хоршоо Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг
20 Үйлчилгээний байгууллага Мал төхөөрөх үйлдвэр/ Мах ангих, савлах үйлдвэр/Үхэр, хонь тэжээх, бордох ААН / Сүү үйлдвэрдэгч /Сүү ферм/ Их сургууль/Судалгааны байгууллага/ ТББ/ Малын тэжээл үйлдвэрлэгч Малчид/ Малчдын хоршоо/ Малчдын бүлэг

 

Бүтээмжит түншлэлийн хүрээнд дэмжигдэх үйл ажиллагаанууд:

 

(i) Үр ашигт хөрөнгө оруулалтын ажиллагаанууд

 

Үр ашигт хөрөнгө оруулалтад тухайлбал хашаа хороо материал, дижитал жин, үхэр баригч, сүүний үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж гэх мэт багтаж болно. Фермийн болон бусад газрууд дахь дэд бүтэцтэй холбоотой үйл ажиллагаанууд болон үйлдвэрлэгч нарт зориулсан үйлдвэрлэлийн оролтууд болох үр тариа, бордоо, AI үйлчилгээ, мал эмнэлгийн багаж тоног төхөөрөмж зэрэг боломжтой.

(ii) Техникийн туслалцаа/ үйлчилгээ үзүүлэх ажлууд/

Байгууллага болон ажилчдын чадавх бэхжүүлэх сургалтууд, шилмэл үүлдрийн малын үр, хээлтүүлэг, үржүүлгийн үйлчилгээ, дэвшилтэт технологиуд, малын гарал үүслийн мөрдөн мөшгөх тогтолцооны технологи, ОУ-ын стандарт, шаардлагууд нэвтрүүлэх, нэмүү өртгийн сүлжээний нэгдсэн цахим систем, цахим сургалтын талбар, цахим инновацлаг санаачлагууд, малын тэжээлийн тогтвортой нийлүүлэлтийн сүлжээ бий болгох, холбогдох судалгаа шинжилгээний ажлууд гэх мэт.

Бүтээмжит түншлэлийн хүрээнд дэмжигдэх үйл ажиллагаанууд:

 

- Дэлхийн Банкны байгаль орчин, нийгэм жендерийн бодлоготой нийцэхгүй үйл ажиллагаанууд

 

- Төрөөс МАА талаар баримталж буй бодлого, стратеги төлөвлөгөөтэй нийцэхгүй үйл ажиллагаанууд

- Төслийн зорилго, зорилтуудтай нийцэхгүй үйл ажиллагаанууд, төслийн хүрэх үр дүнд бага хувь нэмэр оруулах үйл ажиллагаанууд

- Шинээр хийх үйл ажиллагаануудтай шууд байдлаар болон тусгай нөхцөлөөр хамааралгүй түншлэгчдийн менежментийн зардлууд

- Тээвэр, ложистикийн зардал

- Бага тооны малтай малчдаас ирсэн эсвэл тэдэнд шууд дэмжлэг үзүүлэгч хувийн хэвшлийн ААН-үүдийн хүсэлтээс бусад судалгаа, шинжилгээний ажлууд

- Нийт орон даяар, бүс нутаг, аймаг, сумын түвшинд тохиолдсон зуд, ган гачиг гэх мэт байгалийн давтагдашгүй хүчин зүйлсээс болж хорогдсон малын тоо толгойг нөхөн орлуулахтай холбоотой үйл ажиллагаанууд

- Түншлэлийн гэрээнд оролцоогүй эсвэл удирдагч байгууллагатай албан хамтын ажиллагаагүй гуравдагч этгээдийн аливаа үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх ажиллагаанууд

- Газар болон автомашин худалдан авах, томоохон үйлдвэр байгуулах зардлууд

- Зорилтот орон нутгуудад мэдлэг, ур чадварыг түгээхэд гол зохицуулагч байгууллагын үүрэг гүйцэтгэж буй сургуулиудаас бусад сургуулийн сургалтын тэтгэлэг, сургалтын төлбөр