Төслийн зорилгын түвшний шалгуур үзүүлэлтүүд

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ЗОРИЛТОТ ҮР ДҮН(хувь)

Төсөл хэрэгжих байршлууд дахь малын халдварт өвчний тохиолдлыг бууруулах

10

Малын гаралтай бүтээгдэхүүн мах, сүүний гарцыг нэмэгдүүлэх

10

   Бог малын амьдын жинг нэмэгдүүлэх (хонь)

10

   Бог малын амьдын жинг нэмэгдүүлэх (ямаа)

10

   Сүүний гарцыг нэмэгдүүлэх

10

Малын гаралтай бүтээгдэхүүний инфляцаас цэвэршүүлсэн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх

20

Төслийн шалгуур үзүүлэлтүүд 

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД ЗОРИЛТОТ ҮР ДҮН

Сургалтад хамрагдсан малын эмч болон мал эмнэлгийн ажилтнуудын тоо

500

Төсөл хэрэгжих байршилд малын эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээнд хамрагдах малчин өрхийн тоо

10,000

Улсын болон олон улсын стандартын дагуу магадлан итгэмжлэгдсэн мал эмнэлгийн лабораторийн тоо

2

Малын зонхилон тохиолдох өвчний тандалтын хүрээнд малаас дээж авахаас шинжилгээний дүн гарах хүртэлх тоо (сар)

2

Хүний нөөцийн удирдлагын системд бүртгэгдсэн мал эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн тоо

1,500

Сумаас мал тээвэрлэхэд олгож буй мал эмнэлгийн гэрчилгээнд малын төрөл, гарал үүсэл, хүрэх газрын талаар хийх дүн шинжилгээний давтамж

Сар бүр

Сургалтад хамрагдсан малчдын тоо

10,000

Үүсгэн байгуулж, үйл ажиллагаа явуулж буй Бүтээмжит түншлэлийн тоо

8

Малын эрүүл мэнд, тэжээл болон үржлийн чиглэлээр гэрээ байгуулсан Шинэлэг шийдлийн тоо

15

Бүтээмжит түншлэлд хамрагдаж,  ашиг хүртэж буй анхан шатны үйлдвэрлэгч (малчин) нарын тоо

2,000

Арилжааны сувгаар борлуулж буй малын гаралтай бүтээгдэхүүний эзлэх хувь

20%

Гамшгийн дараах нөлөөллийн үнэлгээний дадал, журмыг  хэрэгжүүлэх замаар үнэлгээний чанар, цогц байдлыг сайжруулах

Тийм/Үгүй

Зудын шуурхай хариу арга хэмжээ (тэжээл түгээлт)-ний шууд ашиг хүртэгчдийн тоо 

45,570

Зудын шуурхай хариу арга хэмжээ (мөнгөн тусламж)-ний шууд ашиг хүртэгчдийн тоо

180,000

Зудын эрсдэлийн менежментийн чадавхыг бэхжүүлэх үзүүлэн сургалтад хамрагдсан орон нутгийн төрийн байгууллагын ажилчид болон малчдын тоо

750