Бүрэлдэхүүн хэсэг

Шалгуур үзүүлэлтүүд

Зорилтот үр дүн

Малын эрүүл мэндийн үйлчилгээг бэхжүүлэх

Төсөл хэрэгжих байршилд малын халдварт өвчний тохиолдлыг бууруулах (хувь)

20

Нэмүү өртгийн сүлжээний

эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх

Малын гаралтай бүтээгдэхүүн мах, сүүний гарцыг нэмэгдүүлэх (хувь)

10

Бог малын амьдын жинг нэмэгдүүлэх (хувь) 

10

Сүүний гарцыг нэмэгдүүлэх (хувь)

10

Малын гаралтай бүтээгдэхүүний инфляциас цэвэршүүлсэн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх (хувь)

20

Төслийн завсрын шалгуур үзүүлэлтүүд 

Бүрэлдэхүүн хэсэг

Шалгуур үзүүлэлтүүд

Суурь үзүүлэлт

Зорилтот үр дүн

Малын эрүүл

мэндийн үйлчилгээг бэхжүүлэх

Сургалтад хамрагдсан малын эмч болон мал эмнэлгийн ажилтнуудын тоо

0

500

Төсөл хэрэгжих байршилд малын эрүүл мэндийн цогц үйлчилгээнд хамрагдах малчин өрхийн тоо

0

15,000

Улсын болон олон улсын стандартын дагуу магадлан итгэмжлэгдсэн мал эмнэлгийн лабораторийн тоо

0

4

Хил дамнасан малын халдварт өвчний илрүүлэлтийг сайжруулах

(мэдэгдэх / баталгаажуулах хугацаа) (хоног)

15

7

Төсөл хэрэгжих байршилд малын бүртгэл хяналтын тогтолцооны хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх (хувь)

0

40

Малын эрүүл мэндийн эрсдэлийг удирдах  орон нутгийн иргэдийн оролцоонд суурилсан санаачлагууд (тоо)

0

20

Нэмүү өртгийн сүлжээний эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх

Сургалтад хамрагдсан малчдын тоо

0

10,000

Байгуулсан хувийн мал үржлийн нэгжийн тоо

0

30

Үүсгэн байгуулж, үйл ажиллагаа явуулж буй бүтээмжит түншлэлийн тоо

0

15

Бүтээмжит түншлэлд хамрагдаж,  ашиг хүртэж буй анхан шатны үйлдвэрлэгч малчдын тоо

0

3,000