1. “МАА-н инноваци шингэсэн үйлчилгээ үзүүлэх загвар”

Шалгуур үзүүлэлт

1

Инновацлаг байдал

 1. Хэрэгжихүйц байдал: Газар зүйн байршлын хамаарал (Санал болгож буй инноваци нь тухайн газар нутгийн нөхцөл байдалд зохицсон эсэх)
 2. Тэргүүлэх чиглэл: Санал болгож буй инноваци болон төслийн гарц нь хөдөө аж ахуй/мал аж ахуйн салбарын тэргүүлэх чиглэлтэй уялдах эсэх
 3. Үр дүн: Инновацийн үр дүн нь МАА-н салбарыг сайжруулах нэмүү өртөг шингэсэн үйлчилгээ/бүтээгдэхүүнийг бий болгох эсэх
 4. Хамрах хүрээ: Мах/сүү/ноос/ноолуурын салбарын малчид/сүүний фермерүүд нь нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээнд өргөнөөр хамрагдах эсэх
 5. Нөлөөлөл: Санал болгож буй инноваци нь Засгийн газрын бодлого/хөтөлбөрт тусгагдах эсвэл хөгжлийн байгууллагууд/бусад байгууллагуудын санхүүжилтийн хүрээнд өргөжүүлэх боломжтой эсэх

2

Инновацийн үр ашиг

 1. Гарц
 2. Үр дүн
 3. Нөлөөлөл

3

Инновацлаг шийдлийн үр ашиг

 1. Малын ашиг шим нэмэгдэх (Малын эрүүл мэнд, амьдын жин болон эм тариа/тэжээлийн менежмент)
 2. Технологи ашиглалт болон хамрах хүрээ нэмэгдснээр үйл ажиллагааны зардал буурах
 3. Малын үүлдэр угсаа сайжруулах дадал бий болох
 4. Байгалийн аюулт болон гамшигт үзэгдлийн эрсдэлийг даах чадвартай мал аж ахуйг хөгжүүлэх
 5. ХАА-с ялгарах хүлэмжийн хийг бууруулах мал аж ахуйн үйл ажиллагаануудыг нэвтрүүлэх

4

Инновацлаг шийдлийн ашиг хүртэгчид

 1. Шууд ашиг хүртэгчдийн тоо
 2. Шууд бус ашиг хүртэгчдийн тоо
 3. Малчин эмэгтэйчүүдийн тоо/ саальчин эмэгтэйчүүдийн тоо
 4. Цөөн малтай малчид / сүүний фермерүүдийн тоо (200-c доош малтай)
 5. Нэмүү өртгийн сүлжээний оролцогчдын тоо
 6. Нийт ашиг хүртэгчид

5

Байгууллагын удирдлагын чадавх

 1. Өмнө адил төстэй төсөл хэрэгжүүлж байсан туршлагатай байдал
 2. Төсөл хэрэгжилтийг гүйцэтгэх хангалттай хүний нөөцтэй эсхүл төслийн амжилттай хэрэгжүүлэх үүднээс шинээр сургаж авах шаардлагатай эсэх
 3. Төсөл хэрэгжилтэд шаардлагатай санхүү, хөрөнгө, дэд бүтэц бий эсэх
 4. Өмнө нь хамтран ажиллаж байсан түншүүдтэй эсэх, түншлэлийн чадавхтай байх
 5. Үндэсний болон аймгийн хэмжээнд баталсан төрийн хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, хэм хэмжээнд нийцсэн эсэх

 

 
 1. Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл

Шалгуур үзүүлэлт

1

Төслийн хураангуй саналд тусгасан саналын шинэлэг байдал

 • Асуудал шийдвэрлэсэн
 • Шинэлэг шийдлийн санал гаргасан
 • Гарах үр дүн, гүйцэтгэл тодорхой

2

Тэргүүлэгч түншлэгч нь өмнө шинэлэг шийдлүүдийг хэрэгжүүлж байсан туршлагатай байдал

 • Сүүлийн 3 жил ашигтай ажилласан
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд доод тал нь 100 малчин өрх / фермерүүдтэй хамтран ажилласан
 • 5 ба түүнээс дээш сумтай бизнесийн харилцаа холбоотой
 • Баталгаажсан үйлдвэрлэлийн системтэй
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний бодит гүйцэтгэлтэй

3

Төслийн ашиг хүртэгчид (Хураангуй саналд тусгана)

 • Ашиг хүртэхээр тооцоологдсон оролцогч талууд
 • Хамрах сумууд

4

Төслийн саналд дараах оролцоо багтсан эсэхийг баталгаажуулах (сургалтын үйлчилгээ багтана)

 • Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх (Вакцинжуулалт болон халдварт өвчний менежмент)
 • Малын үүлдэр угсаа сайжруулалт
 • Малын тэжээл (Тэжээл болон усны менежмент)
 • Малын эрүүл мэндийн менежмент (Амьдын жин болон эм тариа/тэжээлийн менежмент)

5

Төслийн саналд дараах оролцоо багтсан эсэхийг баталгаажуулах

 • Малчид / фермерүүдтэй байгуулсан албан ёсны гэрээ
 • Бүтээгдэхүүний чанар зорилгод нийцсэн мөн гарал үүслийг нь мөшгөх боломжтой

6

Малчид / фермерүүд, сүүний болон малчдын бүлэг, хоршоодод бий болох үр ашиг

 • Орлого нь хамгийн багадаа 15%-иар нэмэгдэх
 • Боловсруулалт, үйлдвэрлэлтийн эрсдэлийг бууруулах
 • Зардал нь хамгийн багадаа 15%-иар буурах

7

Байгаль орчин, нийгмийн өгөөж

 • Цөөн тооны малтай малчдыг хамруулах бодлого хэрэгжүүлэх
 • Жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлэх
 • Орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах
 • Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, орлого олох сувгийг нь нэмэгдүүлэхэд бодит хувь нэмэр оруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай байх (цөлжилттэй тэмцэх, бэлчээрийн доройтлыг бууруулах, усны болон бэлчээрийн нөөцийг сэргээх, малын тоо толгойг бууруулах / зохистой хэмжээнд хүргэх)