No.

Шалгуур үзүүлэлтүүд

1

Төслийн хураангуй саналд тусгасан саналын шинэлэг байдал

 • Асуудал шийдвэрлэсэн
 • Шинэлэг шийдлийн санал гаргасан
 • Гарах үр дүн, гүйцэтгэл тодорхой

2

Тэргүүлэгч түншлэгч нь өмнө шинэлэг шийдлүүдийг хэрэгжүүлж байсан туршлагатай байдал

 • Сүүлийн 3 жил ашигтай ажилласан
 • Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд доод тал нь 100 малчин өрх / фермерүүдтэй хамтран ажилласан
 • 5 ба түүнээс дээш сумтай бизнесийн харилцаа холбоотой
 • Баталгаажсан үйлдвэрлэлийн системтэй
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний бодит гүйцэтгэлтэй

3

Төслийн ашиг хүртэгчид (Хураангуй саналд тусгана)

 • Ашиг хүртэхээр тооцоологдсон оролцогч талууд
 • Хамрах сумууд

4

Төслийн саналд дараах оролцоо багтсан эсэхийг баталгаажуулах (сургалтын үйлчилгээ багтана)

 • Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх (Вакцинжуулалт болон халдварт өвчний менежмент)
 • Малын үүлдэр сайжруулалт
 • Малын тэжээл (Тэжээл болон усны менежмент)
 • Малын эрүүл мэндийн менежмент (Амьдын жингийн хэмжээ болон эм тариа/тэжээлийн менежмент)

5

Төслийн саналд дараах оролцоо багтсан эсэхийг баталгаажуулах

 • Малчид / фермерүүдтэй байгуулсан албан ёсны хангамжийн гэрээ
 • Бүтээгдэхүүний чанар зорилгод нийцсэн мөн гарал үүслийг нь мөшгөх боломжтой

6

Малчид / фермерүүд, сүүний болон малчдын бүлэг, хоршоодод бий болох үр ашиг

 • Орлого нь хамгийн багадаа 15%-иар нэмэгдэх
 • Боловсруулалт, үйлдвэрлэлтийн эрсдэлийг бууруулах
 • Зардал нь хамгийн багадаа 15%-иар буурах

7

Байгаль орчин, нийгмийн үр ашиг

 • Цөөн тооны малтай малчдыг хамруулах бодлого хэрэгжүүлэх
 • Жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлэх
 • Орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах
 • Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, орлого олох сувгийг нь нэмэгдүүлэхэд бодит хувь нэмэр оруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай байх (цөлжилттэй тэмцэх, бэлчээрийн доройтлыг бууруулах, усны болон бэлчээрийн нөөцийг сэргээх, малын тоо толгойг бууруулах / зохистой хэмжээнд хүргэх)

 

Нийт