Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн дараах хуулийн этгээдүүд саналын өргөдөлдөө өгөх боломжтой.

  1. Мах болон сүүний хоршоо, холбоо
  2. Ноос болон ноолуурын хоршоо, холбоо
  3. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага
  4. Их, дээд сургууль
  5. Мэдээллийн технологийн компани
  6. Хувийн хэвшлийн ААН (гарааны компани)
  7. Нийгмийн чиглэлийн энтерпрайз компани
  8. Төрийн болон төрийн бус байгууллага