1. - Мах болон сүүний хоршоод, холбоо
  2. - Ноос болон ноолуурын хоршоо, холбоо
  3. - Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага
  4. - Мэдээллийн технологийн компаниуд
  5. - Хувийн хэвшлийн ААН-үүд (гарааны компаниуд)
  6. - Нийгмийн энтерпрайзүүд
  7. - Төрийн бус байгууллагууд