Өргөдөл гаргагч нь төслийн хураангуй саналаа 2021 оны 5-р сарын 28-ны өдрийн дотор ApplicationSM.lcp@gmail.com – цахим шуудангийн хаягт “Application for LCP Solution Marketplace with window 1 Service Delivery Innovations or window 2 Partnership Solutions” гарчигтай ирүүлнэ. Хураангуй саналыг Англи болон Монгол хэл дээр ирүүлэх ёстойг анхаарна уу.

Өргөдлийн маягтад дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана. Үүнд:

  • - Хураангуй саналын маягт (маягтын загварын дагуу);
  • - Төслийн төсөв (маягтын загварын дагуу); 
  • - Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (2019 оны 5 сарын 1 ба түүнээс өмнө бүртгэгдсэн хуулийн этгээд байх)
  • - Сүүлийн санхүүгийн тайлант жилийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан. Хэрэв аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан байхгүй тохиолдолд орлогоо нотлох эрх бүхий албан тушаалтнуудын гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулсан баримт бичиг, тайланг хавсаргаж болно.

 

Хүлээн авсан хураангуй саналуудыг Үнэлгээний оноожуулалтын аргачлалаар үнэлнэ. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг үнэлгээ хийж, богино жагсаалт үүсгэхэд Техникийн үнэлгээний хороо (ТҮХ) дэмжлэг үзүүлнэ. Богино жагсаалтад орсон өргөдөл гаргагч нарт “Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх шинэлэг шийдлүүдийг дэмжих хөтөлбөр” сонгон шалгаруулах арга хэмжээнд оролцох урилга хүргэнэ. МАА-н ЭЗЭН төсөл болон Төслийн захирлын зөвшөөрлөөр богино жагсаалтад орсон “МАА-н инноваци шингэсэн үйлчилгээ”-ний төслийн хураангуй саналуудтай шууд гэрээ байгуулна. Богино жагсаалтад орсон “Түншлэлийн хамтын шийдэл”-үүд бүхий төслийн өргөдөл гаргагч нарт дэлгэрэнгүй төслийн саналаа ирүүлэх урилга хүргүүлнэ. “Түншлэлийн хамтын шийдэл”-ийн хүрээнд тэргүүлэгч түншлэгч болон төслийн өргөдөл гаргагч нарын хүсэлтийн дагуу төслийн дэлгэрэнгүй санал эцэслэн боловсруулахад нь ТХН-ээс бие даасан бизнесийн зөвлөхүүдийг санал болгох боломжтой. Дэлгэрэнгүй саналыг хураангуй саналтай адил аргачлалын шалгууруудын дагуу үнэлэх ба газар дээрх судалгааг мөн хийнэ. Төслийн удирдах хороо (ТУХ) нь “Түншлэлийн хамтын шийдэл”-ийн дэлгэрэнгүй саналыг эцэслэн батална. Шалгарсан түншлэлүүд нь холбогдох хэлцлүүдийг хийж, гэрээ байгуулна.