• - Сонин хэвлэл, вэбсайтаар зарлах : 2021-04-28
  • - Төслийн хураангуй санал хүлээн авах эцсийн хугацаа : 2021-05-28
  • - ТҮХ үнэлгээ хийж дуусгах  хугацаа :2021-06-12
  • - “Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх шинэлэг шийдлүүдийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн сонгон шалгаруулах арга хэмжээний оролцогчдыг сонгон шалгаруулах хугацаа: 2021-06-19
  • - “Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх шинэлэг шийдлүүдийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн сонгон шалгаруулах арга хэмжээ : 2021 оны 06 сар
  • - Богино жагсаалтад орсон хураангуй саналын дэлгэрэнгүй төслийн санал ирүүлэхийг урилга хүргүүлэх: Огноог зарлана
  • - Дэлгэрэнгүй төслийн санал хүлээн авах эцсийн хугацаа: Огноог зарлана                                                               
  • - Сонгогдсон ААН-үүдийн нэрсийг зарлах: Огноог зарлана
  • - Сонгогдсон саналын тэргүүлэгч түншлэгч нартай “Түншлэлийн хамтын шийдэл”-ийн хэлэлцээр болон гэрээг байгуулах: Огноог зарлана