• - Сонин хэвлэл, вэбсайтаар зарлах : 2021-05-28
  • - Төслийн хураангуй санал хүлээн авах эцсийн хугацаа : 2021-06-27
  • - ТҮХ үнэлгээ хийж дуусгах  хугацаа :2021-07-10
  • “Шинэлэг шийдэл” хөтөлбөр-ийн сонгон шалгаруулах арга хэмжээний оролцогчдыг сонгон шалгаруулах хугацаа: 2021-07-23
  • - “Шинэлэг шийдэл” хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулах арга хэмжээ : 2021 оны 07 сар
  • - Богино жагсаалтад орсон хураангуй саналын дэлгэрэнгүй төслийн санал ирүүлэхийг урилга хүргүүлэх: Огноог зарлана
  • - Дэлгэрэнгүй төслийн санал хүлээн авах эцсийн хугацаа: Огноог зарлана                                                               
  • - Сонгогдсон ААН-үүдийн нэрсийг зарлах: Огноог зарлана
  • - Сонгогдсон саналын тэргүүлэгч түншлэгч нартай “Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл”-ийн хэлэлцээр болон гэрээг байгуулах:: Огноог зарлана