1. Мал аж ахуйн инноваци шингэсэн үйлчилгээ үзүүлэх загвар татах
  2. Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл татах