1. Мал аж ахуйн инноваци шингэсэн үйлчилгээ үзүүлэх загвар татах
  2. Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл татах
  3. Сонирхол илэрхийлэх албан тоотын загвар