• “МАА-н инноваци шингэсэн үйлчилгээ үзүүлэх загвар”- ын туршилтын төсөлд олгогдох санхүүжилтийн дээд хязгаар нь 100,000 ам.доллар 
  • “Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл” төсөлд олгогдох “үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн дэмжлэг”-ийн нийт хэмжээ нь 150,000-500,000 ам.доллар ба МАА-н ЭЗЭН төслөөс зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааны  нийт зардлын 60-80 хувийг нь санхүүжүүлнэ. Үүнд:
    • Тэргүүлэгч түншлэгчийн өмнөх жилийн борлуулалтын дүн нь 1,5 тэрбум төгрөгөөс бага бол 80 хүртэлх хувийг санхүүжүүлнэ.
    • Тэргүүлэгч түншлэгчийн өмнөх жилийн борлуулалтын дүн нь 1,5 тэрбум төгрөгөөс их бол 60 хүртэлх хувийг санхүүжүүлнэ.
  • “Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл” төсөлд олгогдох санхүүжилтийн дэмжлэгийг урьдчилан олгохгүй ба “Үр дүнд суурилсан” санхүүжилтийн аргачлалын дагуу олгоно.