• - “МАА-н инноваци шингэсэн үйлчилгээ”- д олгогдох санхүүжилтийн дээд дүн нь 100,000 ам.доллар
  • - “Түншлэлийн хамтын шийдэл”-д олгогдох “Үр дүнд суурилсан” санхүүжилтийн дүн нь 150,000-500,000 ам.доллар
  • - “Түншлэлийн хамтын шийдэл”-д хүрээнд хэрэгжүүлэх төслийн нийт дүнгийн зөвшөөрөгдсөн зардлын 60-80 хувийг нь санхүүжүүлнэ.
    •    -  Санал болгож буй шинэ шийдлийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн зардлын 80 хүртэлх хувийг санхүүжүүлэх (Тэргүүлэгч түншлэгчийн өмнөх жилийн борлуулалтын дүн нь 1,5 тэрбум төгрөгөөс бага бол)
    •    -  Санал болгож буй шинэ шийдлийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн зардлын 60 хүртэлх хувийг санхүүжүүлэх (Тэргүүлэгч түншлэгчийн өмнөх жилийн борлуулалтын дүн нь 1,5 тэрбум төгрөгөөс их бол)
  • - Санхүүжилтийн дэмжлэгийг “Үр дүнд суурилсан” санхүүжилтийн аргачлалын дагуу олгох бөгөөд малын ашиг шимийг нэмэгдүүлсэн, нэмүү өртгийн сүлжээг сайжруулсан санал, шийдэлд олгогдоно.
  • - Өргөдөл гаргагч нь үйл ажиллагаа эрхэлж байсан түүхтэй болон үйл ажиллагаа, санхүүгийн чадамжтай болохоо баталгаажуулна.