1. - Мах боловсруулах үйлдвэрүүд
  2. - Мал төхөөрөх үйлдвэрүүд
  3. - Мал бордох газрууд
  4. - Мал үржүүлгийн газрууд
  5. - Тэжээл тариаллалтын компаниуд
  6. - Сүүний чиглэлийн компаниуд
  7. - Ноос, ноолуурын компаниуд
  8. - Үйлчилгээ үзүүлэгч компаниуд

“Түншлэлийн хамтын шийдэл”-ийн хүрээнд тэргүүлэгч түншлэгч нь нэмүү өртгийн сүлжээний бусад оролцогч талуудаа түншлэлээр үйл ажиллагаандаа нэгтгэх, зохицуулах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ. Нэмүү өртгийн сүлжээний оролцогчдоос нэг нь тэргүүлэгч түншлэгчийн үүргийг гүйцэтгэх ба бусад оролцогч талуудаа удирдан зохион байгуулж төслийн гүйцэтгэл, үр дүнг хариуцан ажиллана.