Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл” төрөлд өргөдөл гаргагч нь дараах ерөнхий шалгуурыг хангасан байна. Үүнд:

 • Монгол Улсын холбогдох хуулиудын дагуу бүртгүүлсэн мах, сүү, ноос, ноолуур, тэжээл тариалалт, үйлдвэрлэлийн чиглэлийн дараах ААН-үүд хамтран түншлэл үүсгэн оролцох боломжтой. Үүнд: 
 1. Мах боловсруулах үйлдвэр
 2. Мал төхөөрөх үйлдвэр
 3. Мал бордох талбай
 4. Мал үржүүлгийн газар
 5. Тэжээл тариалалтын компани
 6. Сүүний чиглэлийн компани
 7. Ноос, ноолуурын компани
 8. Үйлчилгээ үзүүлэгч компани
 9. Бусад
 • Гадааны хөрөнгө оруулалттай компани бол Монголын талын эзэмшил 50-иас доошгүй хувь байх;
 • Ашигтай үйл ажиллагаа явуулсан 2 жилийн туршлагатай байх;
 • Гарааны компаниуд нь оролцож болох ба олон улсад болон бусад аймгуудад амжилттай хэрэгжсэн бизнес загвартай байх;
 • 250 болон түүнээс бага тооны мал бүхий малчин өрхүүдтэй хамтран ажиллах хүсэлтэй байх; 
 • Инновацлаг шийдлүүд, тогтвортой үйл ажиллагаа, премиум үнийг малчдад санал болгох бүтээмжит түншлэгчдэд давуу байдал олгогдоно

Бүтээмжит түншлэлийн хамтын шийдэл”-ийн хүрээнд нэмүү өртгийн сүлжээний оролцогчдоос нэг нь тэргүүлэгч түншлэгчийн үүргийг гүйцэтгэх ба бусад оролцогч талуудаа удирдан зохион байгуулж төслийн гүйцэтгэл, үр дүнг хариуцна.