“МАА-н инноваци шингэсэн үйлчилгээ”-ний саналд хураангуй саналын үнэлгээ хийгдэх бол “Түншлэлийн хамтын шийдэл”-ийн саналд хураангуй болон дэлгэрэнгүй саналын үнэлгээ хийгдэнэ.

Техникийн үнэлгээний хороо нь үнэлгээний шалгуурын дагуу хураангуй саналын үнэлгээг гүйцэтгэнэ. Хураангуй жагсаалтад шалгарч үлдсэн өргөдөл гаргагч нарт “Малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх шинэлэг шийдлүүдийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн өмнө дэлгэрэнгүй зааварчилгааг өгнө.