Төслийн хэрэгжилтийг чиглүүлэх баримт бичгүүдийг Санхүүжилтийн хэлэлцээртэй уялдуулан боловсруулж, Дэлхийн банкаар батлуулсан. Үүнд:

Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр татах

Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр
Монгол
English
Байгаль орчин нийгмийн хамгааллын менежментийн бодлого
Монгол
English
Онцгой нөхцөл байдлын үед хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний бүрэлдэхүүн хэсэг /БОНХМБ-ЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ/
Монгол
English
Дэлхийн банкны авилгын эсрэг журам
Монгол
English
Төслийн байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын хүрээний танилцуулга  
Монгол
English
"Шинэлэг шийдэл" хөтөлбөр танилцуулга
Монгол
 
Малчдын цахим хоршоо төслийн оролцогч талуудтай харилцах, зөвлөлдөх төлөвлөгөө
Монгол
English
Малчдын цахим хоршоо төслийн хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах журам
Монгол
English
Малчдын цахим хоршоо төслийн байгаль орчин, нийгмийн хүрээний тайлан
Монгол
English
Шүлхий өвчнөөс сэргийлэх дархлаажуулалтын арга хэсжээ: БОНХМБ-ын нэмэлт хавсралт
Монгол 
English