Төслийн хэрэгжилтийг чиглүүлэх баримт бичгүүдийг Санхүүжилтийн хэлэлцээртэй уялдуулан боловсруулж, Дэлхийн банкаар батлуулсан. Үүнд:

Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр татах

Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр
Монгол
English
Байгаль орчин нийгмийн хамгааллын менежментийн бодлого
Монгол
English
Онцгой нөхцөл байдлын үед хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний бүрэлдэхүүн хэсэг /2020-2021 ОНЫ ЗУДЫН ГАМШГИЙН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ: БОНХМБ-ЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ/
Монгол
English