Дэд төсөлд тавигдах нийгэм, жендэрийн шаардлага

Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслөөс санхүүжилт авч хэрэгжих дэд төслүүдэд нийгэм, жендэрийн дараах шаардлага тавигдана. Үүнд:

 • Үндэсний цөөнхийн соёл, уламжлалыг хүндэтгэн ажиллах
 • Жендэрийн эрх тэгш, байдлыг хангах
 • Шинэ ажлын байр бий болгоход хувь нэмэр оруулах
 • Амьжиргааны ондоо шийдэл гаргах, орлого нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах
 • Түүх, соёлын өвд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй
 • Дэд төсөл хэрэгжүүлэгчийн байгууллагын засаглал сайн, тогтсон
 • Орон нутгийн оролцоо, санаачлагад сууриласан
 • Ажилгүйдлийг бууруулахад хувь нэмэр оруулах
 • Дэлхийн банкны байгаль орчин, нийгмийн хүрээний стандартуудыг мөрдөн ажиллах
 • Дэлхийн банкны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны журмуудыг мөрдөн ажиллах

 

Дэд төслийн дагаж мөрдөх нийгмийн хууль тогтоомжийн жагсаалт

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль (2011)
 2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль (2008)