- Засгийн газрын бодлоготой нийцсэн байх

- Төслийн зорилготой нийцсэн байх

- Тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг зөв зүйтэй тодорхойлсон байх

- Санал болгож буй аргачлал хэрэгжих боломжтой байх

- Үйл ажиллагаа, түүний хугацаа, үе шатууд бодитой байх

- Санал болгож буй арга, аргачлалтай ажлын төлөвлөгөө нийцэж байх

- Зардал, үр ашгийн харьцаа, хугарлын цэгийн шинжилгээг хийсэн байх

- Дотоод үр өгөөжийг тооцоолсон байх